ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TaxSki

1 Definities

Ieder bezoek aan de website van www.taxski.nl vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

1] Website: www.taxski.nl, op de website kunnen gebruikers met elkaar in contact komen om samen gebruik te maken van hetzelfde vervoer (zie 1.10).

2] Gebruiker: Iedere bezoeker van de website die gebruik maakt van de diensten van TaxSki.

3] Account: dit is jouw persoonlijke omgeving die beveiligd is met je gebruikersnaam of emailadres en wachtwoord. Als je op de website een account aanmaakt, dan dien je een aantal gegevens in te vullen. Dit zijn: je gebruikersnaam, e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Deze gegevens hebben we nodig om je omgeving in te richten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

4] Chauffeur: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, inclusief personeel, in het bezit van een rijbewijs, die een overeenkomst aangaat om personen te vervoeren, waaronder maar niet beperkt tot een bestuurder, taxi, huurauto of ander transsport.

5] Auto: een personenauto op ten minste vier wielen, zoals nader omschreven bij ministeriële regeling, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen , zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000.

6] Opdrachtgever: een opdrachtgever is een natuurlijke persoon die, of een rechtspersoon dat, een vervoersovereenkomst aangaat met een Chauffeur of passagier.

7] Vervoersovereenkomst: TaxSki bemiddelt in de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ene partij (de aanbieder van vervoer of een persoon die een zitplaats zoekt) zich tegenover de andere partij (de afnemer van vervoer of de aanbieder van vervoer) verbindt om met een of meer personen (reizigers) per auto samen te reizen.

8] Passagier: een passagier is een persoon die niet actief deelneemt aan het verkeer.

9] Diensten: alle diensten die TaxSki aan de gebruikers op de website levert om een vervoersovereenkomst te bereiken dan wel elkaar te ontmoeten om een vervoersovereenkomst te bereiken. Voor alle duidelijkheid, TaxSki levert zelf geen vervoer en gaat ook geen vervoersovereenkomst aan met gebruikers.

10] Vervoer: vorm van transport dat op afroep en in samenspraak passagiers vervoert van en naar elke gewenste locatie. Het vervoer zal volgens de overeengekomen vervoersovereenkomst uitgevoerd worden, per auto, voor de prijs die van tevoren in goed overleg tussen partijen is overeengekomen.

2 Toepasselijkheid

1] Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door TaxSki en gelden voor alle gebruikers van de website.

2] Iedere gebruiker wordt geacht de voorwaarden gelezen te hebben en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn indien gebruik wordt maakt van de website en/of als een account wordt aangemaakt.

3] De algemene voorwaarden kunnen in de loop der tijd worden aangepast, deze wijzigingen zijn direct van kracht na het publiceren van de nieuwe algemene voorwaarden op de website.

3 Registratie op de website

1] Voor gebruik van de diensten van de website dient er eerst een account te worden aangemaakt. Alle gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. Ingeval van wijzigingen dienen de gegevens direct of in ieder geval zo snel mogelijk te worden aangepast.

2] Zorg voor een sterk wachtwoord ter beveiliging van jouw account.

3] Informeer ons direct bij vermoedens van misbruik van jouw account.

4] TaxSki is gerechtigd om zonder opgaaf van reden het account te blokkeren.

4 Rit plaatsen en verzoek tot uitnodigen delen taxi

1] Iedere bezoeker is vrij een rit voor het delen van een taxi of (huur)auto te plaatsen op TaxSki en doet dat onder eigen verantwoordelijkheid.

2] Passagier/opdrachtgever dient van te voren aan te geven voor hoeveel personen extra zijn bestelde taxi of (huur)auto plaats heeft of hoeveel zitplaatsen hij/zij zoekt. Passagier/opdrachtgever is zich bewust van en zal zich houden aan het maximaal aantal plaatsen dat het voertuig bezit.

5 Rit annuleren

1] Indien één van beide partijen de rit wenst te annuleren, zullen partijen elkaar hier zo snel mogelijk over infomeren. Indien de rit ook verwijderd moet worden van de website kan de betreffende gebruiker deze zelf verwijderen in zijn/haar eigen account.

6 Kosten voor geregistreerde gebruiker

1] Diensten van TaxSki zijn gratis

2] De passagier betaalt voor eigen rekening en risico voor het vervoer direct aan de chauffeur of opdrachtgever, zonder tussenkomst van TaxSki.

7 Aansprakelijkheid

1] TaxSki is een platform voor het samen delen van een vervoersmiddel. De gebruikers van de website kunnen elkaar op dit platform vinden en een afspraak aangaan om samen te reizen. TaxSki biedt zelf geen vervoer aan en kan derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de (vervoers)overeenkomst, de gemaakte afspraken tussen een chauffeur, passagier en/of de aanbiedende partij of organisatie van vervoer.

2] De website is met veel zorg samengesteld. Het kan echter zijn dat de informatie op de website niet volledig of actueel is, de website niet optimaal functioneert of dat de website tijdelijk niet beschikbaar is. Hier kunnen gebruikers geen rechten aan ontlenen.

3] Gebruikers gaan ermee akkoord en accepteren dat het overeenkomen van gedeeld vervoer volledig voor eigen rekening, verantwoordelijkheid en risico zal zijn van de gebruiker, chauffeur en/of de passagier. TaxSki kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade als gevolg van niet of niet juiste nakoming van de overeengekomen afspraken tussen een gebruiker, chauffeur en/of passagier zoals een (niet of niet tijdig) uitgevoerde rit, schade of letsel van gebruiker, chauffeur en/of passagier, dan wel het niet voldoen aan een wettelijke verplichting.

4] Voor het plaatsen van een rit op de website is eenmalige registratie voor het aanmaken van een account verplicht. Schade ontstaan door onjuist ingevulde informatie door gebruiker valt volledig voor rekening en risico van de gebruiker.

8 Privacy

1] Na het aanmaken van een account en het plaatsen van een rit, wordt jouw naam zichtbaar voor andere geregistreerde gebruikers zodra men op de button 'Stuur bericht' klikt in het rittenoverzicht om contact op te nemen.

2] De naam van een gebruiker die reageert op een geplaatste rit wordt automatisch meegestuurd naar de plaatser van de rit. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor communicatie en niet gedeeld worden.

3] Alleen jouw naam, zoals ingevuld bij de registratie van jouw account, wordt getoond op de website en is zichtbaar voor de overige gebruikers. Voor alle duidelijkheid, jouw emailadres of mobiele nummer wordt niet getoond.

4] Voor onderzoek en analytische doeleinden kunnen jouw gegevens door TaxSki gebruikt worden,  om de website en service van TaxSki te verbeteren.

5] Zie voor overige regels aangaande de bescherming van je persoonsgegevens de privacy verklaring op de website

9 Auteursrecht

1] Al het beeldmateriaal en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven te allen tijde voorbehouden aan TaxSki. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) voor commerciële doeleinden van deze website, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TaxSki, is niet toegestaan.

10 Onjuist gebruik www.taxski.nl

1] Indien TaxSki aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde gebruiker, zowel passagier als chauffeur, niet handelt in overeenstemming met de wet en/of deze algemene voorwaarden, dan kan TaxSki – indien daartoe aanleiding bestaat – om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overige gebruikers, de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van TaxSki.

11 Taxi reserveren via Ski Lifts

1] TaxSki biedt zelf geen vervoer aan en is niet verantwoordelijk voor enige vorm van (vervoers)overeenkomst en gemaakte afspraken tussen chauffeur, passagier of aanbiedende partij zoals van onze partner Ski-Lifts. De FAQ van Ski-Lifts kan je hier vinden.

11 Vragen of klachten

1] Op deze algemene voorwaarden en de diensten van TaxSki is het Nederlandse recht van toepassing, eventuele geschillen in verband met de diensten van TaxSki of deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Laatste update: 15-10-2023

Advies van TaxSki om de algemene voorwaarden goed door te nemen voor gebruik